ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó frissítés:2019.09.15.

A Solar-Express Kft. 2018. januárjában alakult és a környezettudatosság jegyében, napelemes rendszerek kivitelezésével foglalkozik. Rendszereink segítségével ügyfeleink nemcsak a környezetvédelem irányába tesznek lépéseket, de saját pénztárcájuk legjobb barátaivá is válnak villanyszámlájuk minimalizálásával. Weboldalunk elérési címe a www.solar-express.hu.

A Solar-Express Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen szabályzat (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és/vagy manuális feldolgozása során (adatvédelem).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a [domain] látogatóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a látogatók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

Adatkezelő tiszteletben tartja a www.solarexpress.hu weboldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a weboldalon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a weboldalról értesült.

A Felhasználó, a weboldal használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Fogalom meghatározások:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat vagy adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalon regisztrál, ajánlatot kér, és ennek keretében megadja személyes adatait.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából. A Felhasználó/Jelentkező tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy adatai a mindenkori GDPR jogszabályok figyelembevétele mellett adatai kiadhatóak harmadik fél részére, amennyiben a Felhasználó/Jelentkező ezt kéri,  az adatkezelővel együttműködő vagy konzorciumban lévő partner/partnerek szolgáltatását vagy az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. ( Pályázatíró partner, Műszaki Felmérő, Energetikus, Tervező Villamosmérnök,  illetve a Felhasználó tevékenységi köréhez kapcsolódó egyéb partner.)

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így   különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Név: Solar-Express Kft.

Adatvédelmi felelős: Novák Szabolcs

Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Kondorosi út 2/A A ép. 1. em.

Adószám: 26223854-2-43

E-mail: info@solarexpress.hu

Adatkezelő kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat, észrevételeket és ezen a címen kérheti a Felhasználó adatainak helyesbítését, törlését, zárolását és itt tájékoztatást az adatainak kezelésével kapcsolatban.

Adatkezelés célja:

A felhasználó azonosíthatósága az árajánlatadáshoz, további kapcsolatfelvételhez, ügyfélkezeléshez.

Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, kizárólag saját, belső felhasználásra. Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Adatkezelés időtartama:

Az ajánlatkérés, üzenetküldés folyamat során megadott személyes adatok kezelése az űrlapok elküldésével kezdődik és a törlési igény bejelentéséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatokat (IP-cím, böngésző típusa, stb.) 1 évig tároljuk, ezt követően csak látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Törlésre irányuló kérelem esetén Adatkezelő a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül.

Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek Adatkezelő rendszeréből, mely adatok többé nem helyreállíthatók, így új űrlapküldés válik szükségessé.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Kezelt adatok köre

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám, település, lakcím

Az adatok megadását követően Adatkezelő online visszaigazoló üzeneten értesíti a Felhasználót az űrlapküldés sikerességéről.

Felhasználó az űrlapküldést követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges. Kapcsolat weboldalunkon és Árajánlat kérő modulunkban egyaránt gyűjtünk személyes adatokat, melyeket nem használunk fel marketing célokra. Kizárólag kapcsolatfelvételi szerepe van az Felhasználó által itt megadott adatoknak.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

A hozzászólások és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely további hozzászólás a Felhasználó által megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

 A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

 Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Adatkezelő Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további értesítést.

A weboldalon használt cookie-k nem okoznak kárt Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy saját böngészőjében a Felhasználó

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
 • hogyan kapcsolja ki az egyéb cookie-kat.

Az Adatkezelő által használt cookie-k:

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Amennyiben bejegyzés vagy oldal szerkesztése történik a honlapon, egy sütit tárol el a böngésző. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja Egy nap múlva jár le az érvényessége.

 • Szükséges cookie:a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie statisztikai és marketing célokra: állandó cookie-t is használ Adatkezelő a jobb Felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi Felhasználói csoportok speciális igényeit, és hogy ennek segítségével Adatkezelő a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat Adatkezelő nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását bármikor letilthatja az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
 • A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
 • A fenti információkat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírdetés küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

Technikai adatok:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét).

Server Log fájljainkban olyan információk kerülnek tárolásra, melyeket Felhasználó böngészője juttat el a Szolgáltatóhoz. Ezek a következők:

 • referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
 • böngésző típusa/verziója
 • használt üzemrendszer
 • IP-cím
 • a szerver pontos ideje

Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Adatkezelő rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Adatkezelő fér hozzá. A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, tárhely kezelő, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A Felhasználók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Amennyiben Felhasználó kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Név: Solar-Express Kft.

Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 45. II.em.220.

E-mail: info@solarexpress.hu

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 3. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató, reklám vagy piackutatás céljából) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.